Invest.bg - Real Partner for your successful Business in Bulgaria!
Дата 10.10.2015 | Време 00:47
CHFCHF 0.000000
GBPGBP 0.000000
USDUSD 0.000000
EUREUR 1.955830
ВИДОВЕ МЕСТНИ ТАКСИ

 

 

Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение

 

  Наименование на услугата / правото
Т А К С А    З А
У С Л У Г А

 

1 За ползване на пазари с цел търговия със селскостопанска продукция  

 

  На кв.м. на ден 0.50

 

  На месец 10.00

 

2 За продажба с кола впрегната с добитък на ден 2.00

 

3

За продажба с лек автомобил на ден

3.00

 

4 За продажба с товарен автомобил или ремарке на ден
5.00

 

5 За ползване на тротоари площади улични платна и други терени за търговска дейност на открито включително за разполагане на маси столове витрини  

 

  На ден за кв.м. 0.10

 

  На месец за кв.м. 2.00

 

6 За ползване на места върху които се организират панаири събори и празници за продажба на стоки на ден за кв.м. 1.00

 

7 За ползване на места върху които се организират панорами стрелбища моторни люлки и др. на ден за кв.м. 0.30

 

8 За ползване с цел търговия с промишлени стоки  

 

  На ден за кв.м. 0.10

 

  На месец за кв.м. 2.00

 

9 За ползване на тротоари площади улични платна и други общински терени за разполагане на стоителни материали на кв.м. за месец или част от месеца 0.50

 

10 За ползване на терени общинска собственост за поставяне на временно преместваеми обекти/в зависимост от функционалния тип на населеното място и зоните/  

 

10.1 терени за търговска дейност ІV ф.т.
І-ва зона
ІІ-ра зона
Vф.т. І-ва зона
ІІ-ра зона
VІ ф.т.
VІІф.т.
VІІІф.т.
                                                                      вилна зона  Кранево
2,00лв./на кв. м.
1,90лв./на кв.м.
1,90лв./на кв.м.
1,80лв./на кв.м.
1,60лв./на кв.м.
1,50лв./на кв.м.
1,00лв./на кв.м. 2,00лв./на кв.м.

 

10.2 Заведения за обществено хранене /закусвални, сладкарници, барове и др./
ІV ф.т. І-ва зона
                    ІІ-ра зона
Vф.т. І-ва зона
                    ІІ-ра зона
VІ ф.т.
VІІф.т.
VІІІф.т.
            вилна зона  Кранево
1,50лв./на кв. м.
1,20лв./на кв.м.
1,00лв./на кв.м.
0,80лв./на кв.м.
0,70лв./на кв.м.
0,60лв./на кв.м.
0,50лв./на кв.м.
  3,00лв./на кв.м.

 

10.3 обекти за производствена дейност и услуги
ІV ф.т. І-ва зона
                    ІІ-ра зона
Vф.т. І-ва зона
                    ІІ-ра зона
VІ ф.т.
VІІф.т.
VІІІф.т.
                                                                  вилна зона  Кранево
1,50лв./на кв. м.
1,50лв./на кв.м.
1,40лв./на кв.м.
1,40лв./на кв.м.
1,30лв./на кв. м.
1,30лв./на кв.м.
1,00лв./на кв.м.  1,50лв./на кв.м.

 

10.4 обекти за складова дейност и друг вид дейности невключени в т. от 10 до 12
ІV ф.т. І-ва зона
                    ІІ-ра зона
Vф.т. І-ва зона
                    ІІ-ра зона
VІ ф.т.
VІІф.т.
VІІІф.т.
                                                                  вилна зона  Кранево
0,50лв./на кв. м.
0,50лв./на кв.м.
0,40лв./на кв.м.
0,40лв./на кв.м.
0,30лв./на кв.м.
0,30лв./на кв.м.
0,30лв./на кв.м.  0,50лв./на кв.м.

 

10.5 незастроени терени
ІV ф.т. І-ва зона
                    ІІ-ра зона
Vф.т. І-ва зона
                    ІІ-ра зона
VІ ф.т.
VІІф.т.
VІІІф.т.
                                                                  вилна зона  Кранево
 
1,00лв./на кв.м.
1,00лв./на кв.м.
0,80лв./на кв.м.
0,80лв./на кв.м.
0,60лв./на кв.м.
0,60лв./на кв.м.
0,60лв./на кв.м.  1,00лв./на кв.м.

 

10.6 ползване на спортни терени и съоръжения за един астрономически час
тренировки и др. подобни
за една футболна среща
10,00лв.
25,00лв.

 

10.7 За поставяне на реклами, указателни табели и други рекламни съоръжения на 1 кв. м. на година
ІV ф.т. І-ва зона и ІІ-ра зона
Vф.т. І-ва зона и ІІ-ра зона
VІ ф.т., VІІф.т., VІІІф.т.
40.00
30.00
20.00

 

Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги

 

1 За ползване на детски ясли и детски градини  

 

  за целодневни детски ясли и детски градини 25.00

 

  за полудневни детски ясли и детски градини 10.00
    за ползване на ученически стол 2,00 на човек на ден

 

Туристическа такса

 

  1 Туристическа такса на лице за един ден 0.15

 

Такси за добив на кариерни материали

 

1 За речен и кариерен пясък, чакъл и баластра 0,10 лв.куб.м.

 

2 За кварцов пясък за стъкларство и пясък за чистене на метални предмети 0,20  лв.тон

 

3 За пясъчно глинести материали за производство на тухли , керемиди и капаци , вътрешна и външна мазилка на  1 куб. м. 0.10 лв./ 1 куб.м.

 

4 Глина за грънчарски изделия иловица и хума 0.20 лв./1 куб.м.

 

5 За каменинови тръби и керамични плочки  0.30 лв./1 куб.м.

 

6 За леарна пръст на 1 куб.м. 0.10 лв./1 куб.м.

 

7 За ломен, трошен и мозаечен камък от седименти,еруптивни,пясъчни идруги скали 0.10лв./ 1 куб.м.

 

8 За обикновени камъни от варопясъчници, варовици, травертити, доломити, мрамори, арагонити, черупчести варовици, конгломерати и др. за вътрешна и външтна облицовка 0.20 лв./ 1 куб.м.

 

9 За варовици, мергели, калцити за добиване на вар 0,10 лв./1 куб. м

 

10 За варовици, мергели, глинесто-песъчливи материали за добиване на цимент 0,10  лв./1 куб.м.

 

11 За камъни за добиване на:  

 

11.1 Павета 0,15 лв./куб. м

 

11.2 Валяци, воденични камъни, точила, брусове 0,60 лв./куб. м

 

11.3 Цокли, корнизи, стъпала и други от пясъчници, трохиди, мергели, мрамори и други от седиментни скали 0,20 лв./куб. М

 

11.4 Цокли, корнизи, стъпала и други от гранити, сиенити, базалти, диорити, риолити, андезити и други от твърди еруптивни скали 0,30 лв./куб. М

 

11.5 Плочи за тротоари и покриви 0,10лв./1кв.м.

 

Такси за технически услуги

 

Наименование на услугата/правото
Т А К С А    З А    У С Л У Г А

 

обикновена бърза експресна

 

Срок Лева Срок Лева Срок Лева

 

1 Издаване на скица на поземлен имот до 14 дни 15.00 до 5 дни 30.00 до 2 дни 45.00

 

2 Издаване на скица с указан начин на застрояване /виза/ до 14 дни 20.00 до 5 дни 40.00 до 2 дни 60.00

 

3 Презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца до 7 дни 2.50 до 5 дни 5.00 до 2 дни 7.50

 

4 За издаване на удостоверения, сл. бележки и др. за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство до 30 дни 6.00 Х Х Х Х

 

5 Заверка на преписи от документи до 7 дни 2.00 до 5 дни 4.00 до 2 дни 6.00

 

6 Заверка на копия от планове и документацията към тях до 30 дни 7.00 Х Х Х Х

 

7 Издаване на разрешение за поставяне на временни съоръжения за търговия &ndash маси, павилиони, кабини и други до 30 дни 10.00 Х Х Х Х

 

8 Издаване на разрешение за строеж, основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради и помещения в тях. до 30 дни 18.00 Х Х Х Х
  9. издаване на скици за проучване и проектиране виза на гл. архитект за имоти извън границинте на урбанизираните територии до 7 дни 100.00 x x x x

Наименование на услугата/правото
Т А К С А    З А    У С Л У Г А
За разрешения за търговия с тютюневи изделия и лицензии за търговия с вина, продукти от грозде и вино, спирт, дестилати и спиртни напитки
1 За разрешения за търговия с тютюневи изделия по чл. 30, ал. 1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия се събира първоначална такса за издаване на разрешението и годишна такса за упражняване на правото в следните размери:  
1.1 В летищата, пристанищата и крайпътните заведения първоначална такса 200 лв.
и годишна такса до 50кв.м. -150 лв.
от 51 до 150кв.м.-160лв.
над 150кв.м. - 170лв.
1.2 В селата
първоначална такса 50 лв. и годишна такса до 50кв.м. -50 лв.
от 51 до 150кв.м.-60лв.
над 150кв.м. - 70лв
2 За издаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия в заведенията за хранене и развлечения в зависимост от категорията им:  
2.1 - заведения за хранене и развлечения категорията 5 звезди първоначална такса -250 лв.
и годишна такса-2000 лв.
2.2 - заведения за хранене и развлечения категорията &ndash 4 звезди първоначална такса -200 лв.
и годишна такса - 1500 лв.
2.3 - заведения за хранене и развлечения категорията &ndash 3 звезди първоначална такса в размер 150 лв. и годишна такса в размер - 500лв.
2.4 - заведения за хранене и развлечения категорията &ndash 1 и 2 звезди първоначална такса в размер 100 лв. и годишна такса в размер - 150 лв.
2.5 - заведения без категория -
  първоначална такса - 50 лв. и годишна такса 30 лв.
3 Такса за съхраняване и търговия на едро и дребно на вина, продукти от грозде и вино, спирт, дестилати и спиртни напитки се заплаща първоначална такса за издаване на лицензията и годишна такса за упражняване на лицензионното право, както следва:  
3.1 За складиране, съхраняване, лагеруване и търговия на едро - годишна такса до 50кв.м. -300 лв.
от 51 до 150кв.м.-310лв.
над 150кв.м. - 320лв
3.2 За търговия на дребно с вина, продукти от грозде или вино, спирт, дестилати и спиртни напитки в летищата, пристанищата и крайпътните заведения годишна такса до 50кв.м. -150 лв.
от 51 до 150кв.м.-170лв.
над 150кв.м. - 190лв
3.3 За търговските обекти в селата годишна такса до 50кв.м. -20 лв.
от 51 до 150кв.м.-30лв.
над 150кв.м. - 40лв
4 Такса за търговия с вина и спиртни напитки в заведенията за хранене и развлечения в зависимост от категорията им  
4.1 - заведения за хранене и развлечения категорията 5 звезди годишна такса - 5000 лв.
4.2 - заведения за хранене и развлечения категорията 4 звезди годишна такса -4000 лв.
4.3 3 звезди -
годишна такса - 1500 лв.
4.4 2 и 1 звезди
  годишна такса - 300 лв.
4.5 Заведения без категория годишна такса не по-малко от 20 лв
4.6 За временен щанд за продажба на вина, продукти от грозде и вино, спирт, дестилати и спиртни напитки на панаири, събори, рекламни кампании на фирми и други подобни - за всеки ден 1/365, от съответно приетата такса, но не по-малко от 20лв.
                                 

 

Запази на диска Изпрати по E-Mail
Прикрепени файлове
 prilojenie naredba taksi.docx   prilojenie naredba taksi.docx, 90.38 kb
Местни данъци и такси Местни данъци и такси  25 Юни 2008  40.63 kb сваляне на документа
ICMA Foundation for Local Government Reform USAID
Разпечатано от www.invest.bg - Printed from the INVEST.BG Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, info@nimasystems.com